Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Zasady udostępniania kopii dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych. Dokumentacja medyczna pacjenta, prowadzona jest w postaci elektronicznej lub papierowej i jest własnością Dolnośląskiego Centrum Transplantologii Komórkowej z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.  W związku z tym, że podmioty lecznicze zobowiązane są do  przedsięwzięcia odpowiednich środków zapewniających ochronę przed bezprawnym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji medycznej w Dolnośląskim Centrum Transplantologii Komórkowej z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku opracowano procedurę udostępniania dokumentacji w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186 ze zm.) dokumentacja medyczna udostępniania jest:

 1. Pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości).
   
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego. Opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym).
   
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta,za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej. Po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.
  Po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby:

   

  - do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  - poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  - na informatycznym nośniku danych (cyfrowy zapis badania diagnostycznego).

   

  Kopia – wierne odtworzenie oryginału nie tylko z treścią, ale również zachowanie takiego samego układu graficznego i poświadczona za zgodność z oryginałem;
  Odpis – przepisanie tekstu oryginalnego z wiernym zachowaniem zgodności,  co do treści tego tekstu z tekstem oryginalnym i poświadczone za zgodność z oryginałem;
  Wyciąg – dokument sporządzony na podstawie dokumentu istniejącego, oryginału zawierający wybrane treści z dokumentu oryginalnego.

   

   

 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie wniosku (Załącznik nr 1 i 2), poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobierana jest opłata wg cennika zawartego w  Zarządzeniu numer  Z/16/2020  Dyrektora DCTK z dnia 14.08.2020r.*

   

  - Kserokopia wyników badań i dokumentacji medycznej- kolejna kopia:
  1 strona -  0,50 zł kwota brutto.
  - Wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej  - kolejna kopia.
  1 strona – 8,00 zł kwota brutto.

   

  *Art.  28.  [Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej] Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
  Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568).
   

 5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji nie pobiera się:

   

  - w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych; - od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych i od organów rentowych  ; art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).
   

 6.  

 7. Kopia dokumentacji wraz z fakturą są do odebrania przez wnioskodawcę w Sekretariacie DCTK  po okazaniu przez osobę odbierającą dokumentu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o odbiorze wnioskowanej dokumentacji (załącznik nr 1 - Oświadczenie o otrzymaniu kserokopii dokumentacji medycznej).
   
 8. Wydanie kopii dokumentacji medycznej pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta osobie upoważnionej przez pacjenta musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi nastąpić w  terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
   
 9. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
   
 10. W trakcie pobytu w szpitalu lub/i leczenia w poradni pacjent ma prawo mieć wgląd do dokumentacji medycznej indywidualnej dotyczącej jego leczenia za pośrednictwem lekarza lub pielęgniarki.
   
 11. Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana pacjentowi, jedynie w zakresie wpisów dotyczących jego osoby, za pośrednictwem lekarza prowadzącego/ dyżurnego/ pielęgniarki.

Uwarunkowania prawne:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn.Dz.U. z 2012r., poz.159);
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ.u Z 2002R. Nr.101, poz.926 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.Nr 252, poz.1697 z poźn.zm.);
 • Ustawa  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.Nr 113, poz.657 z poźn.zm.).

 

 Dokumenty do pobrania: