Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujmy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 105, 54-439 Wrocław, (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Dyrektor Szpitala.
 2. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@dctk.wroc.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pacjent wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. np. na cele dydaktyczne lub na cele związane z udziałem w określonych badaniach klinicznych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej, Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 11. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Administratora.
 2. Pliki cookies używane na stronach Administratora nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych.
 3. Niektóre funkcjonalności na stronach Administratora nie będą działały w sytuacji, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym bankiem Dawców Szpiku)

 

 • Administratorem systemu monitoringu jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  z siedzibą we Wrocławiu (54-439), ul. Grabiszyńska 105, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084385, adres e-mail: dctk@dctk.wroc.pl, tel.: 782 999 707 (dalej także „DCTK”);
 • Monitoringiem objęte są pomieszczenia ogólnodostępne oraz wybrane pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne lub pobytu pacjentów, odpowiednio oznakowane;
 • Podstawą zastosowania monitoringu w pomieszczeniach ogólnodostępnych jest prawnie uzasadniony interes administratora – monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
 • W przypadku pomieszczeń, których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów – podstawą zastosowania monitoringu są odpowiednie przepisy prawa;
 • Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące; w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 • Nagrania z monitoringu nie będą udostępniane innym podmiotom; mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta administrator (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT  – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich  usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO);
 • Co do zasady, osoba zarejestrowana przez system monitoringu, ma prawo do sprostowania dotyczących jej danych, jednak, z uwagi charakter przetwarzania, który polega na rejestracji obrazu – uprawnienie to nie znajdzie zastosowania;
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów administratora  - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres administratora lub adres e-mail wskazany do kontaktu w niniejszej klauzuli informacyjnej;
 • Wobec osoby zarejestrowanej przez system monitoringu żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu może skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@dctk.wroc.pl lub listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 54-439 Wrocław.