Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujmy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 105, 54-439 Wrocław, (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Dyrektor Szpitala.
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Piotr Olechnowicz, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@dctk.wroc.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pacjent wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. np. na cele dydaktyczne lub na cele związane z udziałem w określonych badaniach klinicznych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej, Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 11. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Administratora.
 2. Pliki cookies używane na stronach Administratora nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych.
 3. Niektóre funkcjonalności na stronach Administratora nie będą działały w sytuacji, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym bankiem Dawców Szpiku)

 

Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 105, 54-439 Wrocław.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować przez e-mail: iod@dctk.wroc.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów Szpitala, ochrony mienia i porządku w Szpitalu, zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków oraz ustalenia sprawców czynów niedozwolonych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz Kodeks Pracy art. 22 2.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Po upływie czasu określonego w pkt. 7, uzyskane z monitoringu nagrania obrazu zawierającego dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.