Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Praca

 

 

Klauzula informacyjna

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław (dalej: Szpital). Inspektorem ochrony danych jest osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław lub przez e-mail: iod@dctk.wroc.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to: przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu pracy, Państwa zgoda, uzasadniony interes Szpitala. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione: wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych. podmiotom upoważnionym przez Państwa. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,  prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Administrator uznaje, że przystępując do rekrutacji i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźne działanie, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie  dobrowolnej zgody, którą została wyrażona poprzez wysłanie swojego zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 


 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

 

zatrudni

 

  Pielęgniarkę Epidemiologiczną

 

  

Wymagania:
 • Wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna (średnie, licencjat lub tytuł magistra),
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej – min. 1 rok,
 • dobra organizacja pracy oraz inicjatywa,
 • umiejętności interpersonalne.

 

Obowiązki:

 • Realizowanie programów kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Aktywne zwalczanie ognisk endemicznych i epidemicznych zakażeń szpitalnych.
 • Identyfikacja i kontrola endemicznych przypadków zakażeń szpitalnych.
 • Planowanie i realizacja doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażenia.
 • Szkolenie stanowiskowe w zakresie profilaktyki  zwalczania zakażeń.
 • Kontrola realizacji skuteczności procedur, oraz kontrola wszystkich ogniw odpowiedzialnych za realizację programu kontroli zakażeń szpitalnych.
 • nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala.
 • nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi,
 • Współpraca z laboratorium mikrobiologicznym, oddziałami szpitala i apteką w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Opracowywanie rocznych programów kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Sporządzanie raportów w okresach kwartalnych i rocznych.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.
 

 

   

 1. Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.
 2. Brak  zgód i oświadczeń, o których mowa poniżej spowoduje , że  przesłane dokumenty zostaną usunięte bez rozpatrzenia .
 3. Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

   

  a) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę.

   

  Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:

   

  b) Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.
   

 


 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

 

zatrudni

 

  Koordynatora Zespołu  ds. Technicznych

 

 

Opis stanowiska:
 • Koordynacja zadań Zespołu ds. technicznych szpitala we wszystkich siedzibach podmiotu leczniczego,
 • Udzielenie wsparcia technicznego oddziałom szpitalnym,
 • Koordynacja nad usuwaniem w trybie pilnym wszelkich awarii i uszkodzeń,
 • Nadzór nad właściwym stanem technicznym  sprzętu medycznego,
 • Wyznaczanie zadań pracownikom zespołu technicznego  oraz nadzór za ich prawidłową i terminową realizację,
 • Planowanie i nadzorowanie realizacji przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych,
 • Współpraca  z serwisem lub firmami zewnętrznymi oraz nadzór w zakresie usług konserwacyjnych sprzętu medycznego,
 • Współpraca z działem zamówień,
 • Nadzór i prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej,
 • Aktywny udział w projektach prac inwestycyjnych i modernizacyjnych szpitala,
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • Optymalizacja działań i wdrażanie nowych procedur.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne (elektryka, mechanika itp.),
 • Min. 1 roczne  doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • Umiejętność skutecznego diagnozowania przyczyn i rozwiązywania problemów,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość aparatury i sprzętu medycznego będzie dodatkowym atutem.

 

Umiejętności:

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i praca pod presją czasu,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • analityczne myślenie,
 • operatywność i zaangażowanie w działaniu,
 • odpowiedzialność.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie  w oparciu o umowę o pracę na cały etat
 • Pracę w stałych godzinach;
 • ZFŚS.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.
 

 

   

 1. Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.
 2. Brak  zgód i oświadczeń, o których mowa poniżej spowoduje , że  przesłane dokumenty zostaną usunięte bez rozpatrzenia .
 3. Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

   

  a) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę.

   

  Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:

   

  b) Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.
   

 


 

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

 

zatrudni

 

  PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO / PRACOWNIKA  POMOCNICZEGO

 

 

 

Opis stanowiska:

 • Sprzątanie (mycie okien, zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg itp.), bieżące dbanie o czystość pomieszczeń, wycieranie kurzu, opróżnianie koszy, inne zlecone prace porządkowe,
 • Prace transportowe w zakresie wyładunku i dostawy na oddziały,
 • Wywóz odpadów z oddziałów i komórek organizacyjnych do miejsc ich składowania,
 • Pomoc przy transporcie chorych do badań, zabiegów, izby przyjęć.

 

Wymagania:

 • Poziom wykształcenia: podstawowe/zasadnicze/średnie,
 • Kierunek wykształcenia:  bez znaczenia,
 • Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Doświadczenie w pracy przy sprzątaniu min 1 rok,
 • Zdolność do pracy na wysokości do 3 m,
 • Zaangażowanie, dokładność, rzetelność.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie  w oparciu o umowę o pracę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie :
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.
 

 

   

 1. Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.
 2. Brak  zgód i oświadczeń, o których mowa poniżej spowoduje , że  przesłane dokumenty zostaną usunięte bez rozpatrzenia .
 3. Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

   

  a) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę.

   

  Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:

   

  b) Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.

 

 


 

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku


zatrudni od zaraz:

 • lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii lub transplantologii klinicznej,
 • lekarzy chcących rozpocząć specjalizacje z ww. dziedzin.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
 • dobre warunki finansowe,
 • poszerzenie umiejętności zawodowych oraz rozwoju naukowego,
 • współpracę z ośrodkami o podobnym profilu,
 • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • samodzielność działania.

Wymagania:

 

 • zaangażowanie i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dyspozycyjność.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt
mailowy kadry@dctk.wroc.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 782 999 702

 

W przesłanych  dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:
 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław,    ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko  Lekarza.
 2. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 została wyrażona dobrowolnie i że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej (podpisane pismo) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@dctk.wroc.pl
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji i że mogę w dowolnym momencie tę zgodę wycofać.

 


 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

 

zatrudni

 

PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na oferowanym stanowisku,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Optymizm, uśmiech i chęć niesienia pomocy.

 

Oferujemy Ci pracę w zgranym i doświadczonym zespole, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, specjalizacje) oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Prosimy o przesłanie oferty: CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej na adres: praca@dctk.wroc.pl podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 

W przesłanych  dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:

 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza.
 2. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 została wyrażona dobrowolnie i że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej (podpisane pismo) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji i że mogę w dowolnym momencie tę zgodę wycofać.