Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Informacje dla pacjenta

 

 

Podstawowe prawa pacjenta

 

Pacjent ma prawo m.in. do:

 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością;
 • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu;  
 • decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta;
 • wyrażenia zgody lub odmowy na przeprowadzenie badania lub zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko;
 • poszanowania przez lekarza intymności i godności osobistej pacjenta;
 • decydowania o uczestniczeniu przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osób innych niż niezbędny personel medyczny;
 • wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego;
 • wiedzy o zamiarze lekarza o odstąpieniu od leczenia pacjenta i wskazania mu realnych możliwości leczenia się u innego lekarza;
 • opieki duszpasterskiej oraz dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz;
 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby
 • udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana;
 • dostępu do informacji o prawach pacjenta
 • z Pełnomocnikiem ds. praw pacjenta można skontaktować za pomocą poczty elektronicznej rzecznikpp@dctk.wroc.pl lub pod numerem telefonu 782 999 701

 

Pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów

 

Pacjent ma prawo do:

 • dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą;
 • pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

Podstawy prawne

 • Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U . z 2009r. Nr 52 poz.417 z późn. zm.);
 • Ustawa. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz .U. 2004 nr 210 poz. 2135) oraz ustawy: o ochronie zdrowia psychicznego, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Podstawowe obowiązki pacjenta

 

Pacjent ma obowiązek :

 • zgłosić lekarzowi posiadanie leków własnych (pacjent nie ma prawa zażywać samowolnie leków w czasie pobytu w Szpitalu bez wiedzy i zgody lekarza )
 • udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia
 • stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 • stosować się do zaleconej diety,
 • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
 • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
 • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 i przebywać w oddziale
 • nie wychodzenia poza teren DCTK, każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału na którym pacjent jest leczony ( np. wyjście do sklepu)
 • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 • szanować mienie Szpitala, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
 • przestrzegać zasad higieny osobistej,
 • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
 • przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 • przestrzegać zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier o charakterze hazardowym,
 • nie stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów podczas korzystania z telefonów komórkowych

W przypadku rażącego naruszenia porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, pacjent może zostać wypisany z oddziału dyscyplinarnie.
 

Co zabrać ze sobą do szpitala?

 

Pacjent powinien zabrać ze  sobą do Szpitala:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • dane zakładu pracy (NIP, nazwę i adres) niezbędne do wystawienia zwolnienia lekarskiego.
 • skierowanie oraz kopię posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia np. karty informacyjne, aktualne wyniki badań laboratoryjnych, USG, RTG itp.
 • kapcie nowe , zmywalne 2 pary
 • klapki pod prysznic;
 • 3 pidżamy/ koszule nocne,  szlafrok
 • wygodne ubranie bawełniane (np. dres);
 • bieliznę osobistą;
 • przybory toaletowe (mydło antyalergiczne pH 5,5; emulsja do mycia ciała pH 5,5; szampon, pasta i miękka szczoteczka do zębów, płyn do płukania jamy ustnej, dezodorant, grzebień, przybory do golenia, nożyczki do paznokci itd.);
 • 3 ręczniki
 • sztućce;
 • kubek ewentualnie szklankę; talerzyk żaroodporny
 • chusteczki higieniczne;
 • książki, czasopisma;

Prosimy o nie przywożenie ze sobą rzeczy wartościowych .
 

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad prowadzenia list oczekujących

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510 z późn.zm.) „w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących”.

 

Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania w postaci papierowej stosuje się przepisy art.165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018, poz.1360).

 

Oznacza to, że świadczeniobiorca, który nie dostarczył oryginału skierowania, powinien zostać skreślony z tego powodu z listy oczekujących po upływie terminu, o którym mowa powyżej.

 

Przypominamy również, że świadczeniobiorca, który nie zgłosił się w wyznaczonym terminie i nie poinformował o tym fakcie świadczeniodawcy również powinien zostać skreślony z listy oczekujących z tego powodu. Przywrócenie na listę oczekujących w tym przypadku jest możliwe wyłącznie po uprawdopodobnieniu przez świadczeniobiorcę, iż niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia (podstawa prawna art. 20 ust. 10e - 10f cyt. powyżej ustawy).

 

Kwalifikacje do przeszczepów - konsylium

Kwalifikacje do przeszczepienia komórek macierzystych odbywają się we wtorki o godzinie 11:00.

 

Pacjent dostarcza :

 

 1. Skierowanie do poradni hematologicznej na kwalifikację do transplantacji z ośrodka macierzystego.
 2. Dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby i leczenia (karty wypisowe, aktualne wyniki badań)

Zapraszamy lekarzy i pacjentów do kontaktu celem zapisania do kwalifikacji i ustalenia terminu przyjazdu. Telefon +48 782 999 714 w godzinach 8:00-15:00, e-mail konsylium@dctk.wroc.pl.

 

 

 

Dokumenty do pobrania: