Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Wrocławskie E-zdrowie

15 Maj 2019

Urząd Marszałkowski

Nazwa projektu:

 

 „Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego” Projekt w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020

 

Cele projektu:

 

Celem projektu jest wdrożenie e-usług wewnątrzadministracyjnych dla rozwoju Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Cele projektu poprzez zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK przyczynią się do realizacji celu głównego RPO WD, tj. wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniającego poprawę życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 i poddziałań , tj. zwiększenia wykorzystania e-usług publicznych. Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie e-usług w ochronie zdrowia co przyczyni się do poprawy jakości zarządzania, dostępu do informacji medycznej, polepszenia jakości i dostępności do świadczeń medycznych.

 

Planowane efekty:

 

Rozwój oprogramowania informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą, umożliwiającego tworzenie i przesył danych medycznych i administracyjnych wewnątrz podmiotów leczniczych, rozbudowa obecnie posiadanych systemów, aby możliwe było prowadzenie kompletnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz wdrożenie systemów bezpieczeństwa. Realizacja projektu udrożni kanał komunikacji, umożliwi przyłączenie się do regionalnego repozytorium i zapewni efektywną współpracę z platformą krajową P1 lub P2 nie dublując przy tym ich funkcjonalności. Projekt poprawi jakości gromadzonej dokumentacji w podmiotach leczniczych, zwiększy kompleksowości tworzonej dokumentacji, zintegruje systemy funkcjonujące w obrębie każdej jednostki medycznej (Partnerów Projektu), umożliwi udostępnienie dokumentacji medycznej jednostkom administracji publicznej w formie elektronicznej, zwiększy bezpieczeństwo informacji, rozbuduje obecnie posiadane systemy o nowe funkcjonalności, zmniejszy koszty funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia (poprzez zwiększenie efektywności zarządzania podmiotem medycznym, przepływ informacji pomiędzy systemami wewnątrz podmiotu leczniczego), skróci czas wprowadzania danych (jednokrotne) i zmniejszy ilość ewentualnych pomyłek przy wprowadzaniu danych, poprawi czas obsługi pacjentów, zapewni bezpieczeństwo danych i zarządzanie dostępem do aplikacji.

 

Wartość projektu: 10 337 424,60 PLN
Wkład funduszy europejskich: 7 933 703,91 PLN